Archieven

Dit bericht is 2764 keer gelezen

VLIST – Bij 21 melkveehouders uit de Lopiker- en Krimpenerwaard gaat in totaal 352 hectare veenweiden gedraineerd worden. Daarmee werken zij aan minder bodemdaling, betere waterkwaliteit en meer biodiversiteit.

In de polders bij Vlist pakken 21 melkveehouders hun rol in het realiseren van klimaatdoelen en het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Zij doen dit onder begeleiding van de agrarische natuurverenigingen (ANV) Weidehof en Lopikerwaard.

De melkveehouders investeren samen in de aanleg van een waterinfiltratiesysteem (WIS). Bij lage grondwaterstand zorgen deze drains voor infiltratie, bij hoge grondwaterstanden voor ontwatering. Dit zorgt voor een vermindering van bodemdaling van 30-50 procent en draagt bij aan CO₂ reductie. De nattere percelen zijn in de zomer aantrekkelijker voor weidevogels omdat er meer voedsel te vinden is. De drie polders liggen ten oosten van het riviertje de Vlist: Bonrepas, Vlist-Oostzijde en Groot-Keulevaart.

Geen bijeenkomst, wel een feestelijke start
Met de recente aanscherping van de coronamaatregelen ging er een streep door het toch al klein opgezette startmoment. Maar met creatieve oplossingen ging het toch niet ongemerkt voorbij. Zo gaf gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van Provincie Zuid-Holland in een online sessie met de deelnemende melkveehouders, wethouder Jan Vente van gemeente Krimpenerwaard, Hoogheemraad Bert de Groot van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en andere betrokkenen, het officiële startsein voor WIS in de polders bij Vlist.

Diezelfde dag overhandigde hoogheemraad Bert de Groot op de Oost-Vlisterdijk een speciaal deelnemersbord aan Arjan van Diemen, een van de deelnemende boeren. Met dit bord worden alle 21 deelnemende melkveehouders aan de pilot voor voorbijgangers herkenbaar als Klimaatslimme boeren op Veen. Wethouder Jan Vente bezorgde het bord samen met een feestelijke taart bij weer een andere deelnemer aan de Bonrepas. Alle deelnemers ontvingen die dag dezelfde verrassing.

Komende maanden en tot ver in 2021 wordt WIS op alle voor WIS geschikte percelen in de polders bij Vlist aangelegd. Met een stop in het broedseizoen van de weidevogels. Het waterschap monitort de effecten op het grondwater en bodemdaling tijdens de uitvoering van het project en enkele jaren daarna. In dit project wordt specifiek onderzoek gedaan naar de (diepere) aanlegdiepte van de infiltratiebuizen in relatie tot de waterkwaliteit.

Bij Vlist staat ook een meetpunt van het Nationaal Onderzoek Broeikasgassen (NOBV) naar de uitstoot van CO₂ uit de veenbodem. De deelnemers gaan met elkaar in studiegroepen aan de slag over aanvullende maatregelen op het gebied van bemesting, beweiding en broeikasgasreductie in de eigen bedrijfsvoering; Klimaatslim Boeren op Veen.

Het bottom-up initiatief van de agrariërs en agrarische natuurverenigingen Weidehof Krimpenerwaard en Lopikerwaard kan rekenen op support en financiële steun van de overheid. Subsidie voor deze pilot bestaat voor 50 procent uit EU-geld. De andere helft is afkomstig van het programma Klimaatslim Boeren op Veen. Daarnaast investeren de boeren, provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de ANV’s en de gemeente Krimpenerwaard in biodiversiteitsmaatregelen, monitoring en duurzame bedrijfsvoering.

RTV Krimpenerwaard zendt binnenkort een zesdelige serie uit over de Klimaatslimme boeren. Te zien op televisie en Facebook. Wethouder Jan Vente komt zaterdagmorgen om 9.10 uur aan het woord in het radioprogramma ‘De Waard op de Kaart’ van RTV Krimpenerwaard. 

Dit bericht is 2764 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief