Archieven

Dit bericht is 654 keer gelezen

natuurKRIMPENERWAARD – Leuk en aardig, die nieuwe natuurgebieden in de Krimpenerwaard, maar werkt het ook? Krijgen we inderdaad de nieuwe natuur die we wensen? Zijn de aanpassingen in het landschap nuttig voor de weidevogels? Een eerste meting in de Berkenwoudse Driehoek en De Nesse geeft positieve resultaten.

Op verzoek van de provincie Zuid-Holland is onderzocht of de nieuwe natuur in de Berkenwoudse Driehoek en De Nesse geschikt is voor weidevogels. Is er genoeg voedsel in de vorm van regenwormen en insecten, en komen weidevogels er inderdaad broeden? Dat is in 2017 en 2018 onderzocht.

Veel broedparen
De resultaten zijn positief. In 2018 zaten er van vrijwel alle vogelsoorten meer exemplaren in het natuurgebied dan in 2017. Er broedden 120 paar kieviten, 60 paar grutto’s, 35 paar tureluurs en 30 paar scholeksters. De kuikens groeiden ook goed op. Alle vogelsoorten hebben een voorkeur voor de plekken waar maatregelen zijn genomen en het landschap gevarieerder is geworden, bijvoorbeeld door afgraven.

Voldoende voedsel
Er is ook gekeken of de vogels en hun kuikens wel voldoende voedsel zouden kunnen vinden. De aantallen insecten en regenwormen wisselden sterk per locatie, maar hoge dichtheden komen op alle verschillende soorten land voor. Weidevogels hebben daardoor genoeg mogelijkheden om zich te voeden. De grotere variatie in droge en natte plekken is gunstig voor de aanwezigheid van insecten en regenwormen.

Lessen
Op basis van deze eerste meting zijn voorzichtige lessen te trekken voor het inrichten van andere natuurgebieden in de Krimpenerwaard. Er komt in de komende jaren nog ruim 1500 hectare natuur bij, waarvan een flink deel bedoeld is voor weidevogels. Het lijkt erop dat inrichtingsmaatregelen als greppels en afgevlakte oevers goed werken. Het rapport beveelt aan om grotere aaneengesloten stukken te maken met plas-dras (nat en vochtig). Met het oog op droge jaren beveelt het rapport aan om te zorgen voor extra natte plekken en/of waterberging.

Verder onderzoek
Het waren twee bijzondere jaren die zijn onderzocht. In 2017 werd de laatste hand gelegd aan de aanleg van nieuwe natuur. Het waterpeil was nog niet aangepast. In 2018 was het waterpeil inmiddels verhoogd, maar was tijdens de metingen de extreme droogteperiode al begonnen. De natuur ontwikkelt zich sowieso in deze beginjaren nog sterk.

Verder is in het onderzoek uitsluitend gekeken naar de effecten voor weidevogels. Voor het natuurgebied, waartoe ook Oudeland Zuid hoort, gelden nog meer natuurdoelen, zoals verbetering van de waterkwaliteit en toename van biodiversiteit: meer planten en dieren die hier van nature thuishoren, zoals dotterbloem, krabbenscheer, ringslang, waterspitsmuis en kamsalamander. Die andere natuurdoelen zijn niet in dit onderzoek meegenomen. Het onderzoek wordt de komende jaren herhaald en uitgebreid.

Dit bericht is 654 keer gelezen

Deel dit:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest gelezen
  • No results available
Meld je aan voor onze nieuwsbrief